सुपौल में आवास सहायक के विरुद्ध गोलबंद हुए वार्ड सदस्य

सुपौल।सरकारीयोजनाओंकेक्रियान्वयनमेंलाखकवायदकेबादभीभ्रष्टाचारथमनेकानामनहींलेरहाहै।

खासकरप्रधानमंत्रीआवासयोजनातोसंबंधितविभागीयकर्मियोंकेलिएहमेशासेकामधेनुबनीहुईहै।प्रशासनिकलूट-खसोटकमकरनेकेलिएआवासयोजनाकोप्रखंडकार्यालयसेअलगकरतेहुएपृथकतौरपरकार्यालयमेंशिफ्टकरदियागया।भरोसादिलायागयाकिअबआवाससहायककेमाध्यमसेबगैरबिचौलियेकेहीकामहोगाऔरलाभार्थियोंकालूट-खसोटभीकमहोजाएगापरंतुइसकाउलटहोरहाहै।प्रखंडकीविभिन्नपंचायतोंमेंकार्यरतआवाससहायकोंनेअपनाअपनाबिचौलियातंत्रविकसितकररखाहै।प्रतीक्षासूचीमेंनामहोअथवानहोचाहेद्वितीयकिश्तकाभुगतानहोबगैरनजरानाउनकी़फाइलआगेनहींबढ़ती।ताजामामलाप्रखंडकेघीवहापंचायतसेजुड़ाहैजहांकईवार्डसदस्योंनेसामूहिकरूपसेप्रधानमंत्रीआवासयोजनामेंआवासकर्मीवबिचौलियोंद्वाराजबरनलाभुकोंसेपैसावसूलीकरनेकीशिकायतस्थानीयबीडीओसेकीहै।वार्डसदस्यप्रीतमदेवी,रीनादेवी,विलखीदेवी,संजयसरदार,अनितादेवी,ब्रह्मदेवराम,संजीवकुमाररामसहितअन्यलोगोंनेलिखितआरोपलगायाहैकिआवाससहायकस्थानीयबिचौलियेकीमिलीभगतसेप्रधानमंत्रीआवासयोजनाकेलाभुकोंसेअवैधतौरपररुपयेवसूलतेहैंऔरजोलाभुकपैसानहींदेपातेहैंउनपरकिसीतरहकाआरोपलगाकरउनकाभुगतानरोकदेतेहैं।आवाससहायकनबैठकमेंकभीआतेहैंनआवासयोजनाकीप्रतीक्षासूचीहीदिखातेहैं।-कोट-वार्डसदस्योंकेद्वाराआवेदनदियागयाहै।आवेदनकेआलोकमेंजांचटीमगठितकरदीगईहै।आवेदनकर्ताकासंपर्कनंबरलेलियागयाहै।जांचकेक्रममेंशिकायतकर्ताकोबुलाकरपूछताछकीजाएगीवजांचोपरांतअग्रेतरकार्रवाईकीजाएगी।-रितेशकुमारसिंहप्रखंडविकासपदाधिकारी