सात निश्चय योजना में गड़बड़ी देख डीएम ने लगाई फटकार

मधेपुरा।प्रखंडक्षेत्रमेंचलरहेविकासयोजनाओंकानिरीक्षणबुधवारकोडीएममु.सोहेल,एसडीओसंजयकुमारनिरालानेकिया।निरीक्षणकेक्रममेंडीएमनेजिरवामधेलीपंचायतकेवार्डनंबरपांचमेंमुख्यमंत्रीसातनिश्चययोजनाकेतहतचलरहेकार्यकानिरीक्षणकिया।निरीक्षणकेक्रममेंनिर्माणकार्यमेंमानककापालननहींकिएजानेपरजेईहरिशंकररामकोजमकरफटकारलगाई।गलीनालीयोजनाकेतहतअविलंबनीचेतकढ़लाईकियाजाए।प्राक्लनकाबोर्डलगाकरउसकेअनुसारकामकराये।वहीबेहरारीपंचायतकेवार्डनंबरछहमेंमुख्यमंत्रीसातनिश्चययोजनाकातहतचलरहेकार्यमेंअनियमितताकोदेखतेहुएबीडीओआशाकुमारीकोयोजनाबंदकरनेकानिर्देशदियाऔरयोजनाबंदकाबोर्डभीलगानेकानिर्देशदिया।वहीडीएमनेग्रामीणसेजानकारीलियाकिक्यायहांआमसभाकरकेसचिवकाचुनावहुआहैतोग्रामीणोंनेबतायाकिआमसभानहीकियागया।गुपचुपतरीकेसेचुनावकरसचिवकाचयनकियागया।डीएममुसौहेलनेकहाकिरायभीरमेंहाटपरअवैधवसूलीकामामलासामनेआनेपरसीओकोजांचकरनेकानिर्देशदिया।वहींरायभीरगांवमेंदोपक्षोंकेबीचचलरहेविवादकोलेकरडीएमनेकहाकिलोगोंकोशांतिऔरकानूनकापालनकरनाचाहिए।थानाध्यक्षप्रसुंजयकुमारकोकईनिर्देशदिए।