परीक्षा में नितीश और अखिलेश रहे अव्वल

मथुरा:भारतनिर्वाचनआयोगनेसोमवारकोब्लैकस्टोनइंटरकॉलेजमेंजागरूकतासेजुड़ीजिलास्तरीयपरीक्षाप्रतियोगिताकाआयोजनकिया।स्वीपकीचीफकोआर्डिनेटरडॉ.पल्लवी¨सहकेनिर्देशनमेंइसमें44कॉलेजके84छात्र-छात्राओंनेभागलिया।परीक्षाप्रभारीऔरसिटीमजिस्ट्रेटबंसतलालअग्रवालनेपरीक्षाकानिरीक्षणकिया।

परीक्षामेंखेलवनइंटरकॉलेजकेछात्रनितीशकुमारऔरअखिलेशनेपहलास्थानप्राप्तकिया।दूसरास्थानकिसानइंटरकॉलेजकेछात्रकुलदीपववैभवकुमारनेऔरतीसरास्थानसेठप्रेमसुखदासकॉलेजकेछात्ररामवीरवसंजयनेप्राप्तकिया।

इसमौकेपरपुरस्कारवितरणसमारोहमेंएसडीएमउपमापांडेनेविजेताछात्रोंकोट्राफीप्रदानकीऔरपरीक्षामेंभागलेनेवालेबच्चोंकोप्रशस्तिपत्रप्रदानकिए।परीक्षामेंतीससवालनिर्वाचनआयोगऔरनिर्वाचनप्रक्रियासेजुड़ेथे।स्वीपचीफसमन्वयकडॉ.पल्लवी¨सहनेबतायाकिइसजिलास्तरीयपरीक्षामेंउत्तीर्णहोनेकेबादराज्यस्तरपरनिर्वाचनआयोगद्वाराआयोजितपरीक्षामेंशामिलहोंगे।परीक्षामेंशहरीविद्यालयोंकेअलावासुदूरग्रामीणक्षेत्रकेछात्र-छात्राओंनेभागलिया।

जिलास्तरीयपरीक्षामेंभागलेनेवालेपरीक्षार्थीविद्यालयस्तरपरहुईपरीक्षाकोउत्तीर्णकरआएहैं।मूल्यांकनडॉ.अखिलेशयादव,नम्रता,साजिदइकबालऔरवृषभानगोस्वामीनेकिया।अंतब्लैकस्टोनकॉलेजकीप्रधानाचार्यदीपिकाअब्राहमनेआभारव्यक्तकिया।