परीक्षा में अनुपस्थित रहे 44 परीक्षार्थी

संस,सुरही(बेरमो):

जैककीओरसेआयोजितमैट्रिकवइंटरकीपरीक्षानावाडीहकेदोपरीक्षाकेंद्रमेंशुक्रवारकोशांतिपूर्वकवकदाचारमुक्तसंपन्नहुआ।प्रोजेक्टकन्याउच्चविद्यालयनावाडीहकेकेंद्राधीक्षकचंदनकुमारनेबतायाकिप्रथमपालीमेंमैट्रिकके11परीक्षार्थीसंथालीभाषाकेपरीक्षामेंशामिलहुए।जबकिद्वितीयपालीमेंइंटरके245कीजगह243परीक्षार्थीपरीक्षामेंशामिलहुए।प्लसटूभूषणउच्चविद्यालयनावाडीहकेकेंद्राधीक्षकसहस्कूलकेप्राचार्यअखिलेशकुमारसिंहनेबतायाकीयहां595परीक्षार्थीइंटरकेपरीक्षामेंशामिलहुए।वहीं42परीक्षार्थीअनुपस्थितरहे।नावाडीहबीईईओबीपीमोदीदोनोंपरीक्षाकेंद्रकानिरीक्षणकरहोरहेपरीक्षाकीजानकारीली।मौकेपरसंजयकुमारदूबे,अरुणकुमारबरनवाल,राजीवरंजनतिवारी,पूनमकुजूर,सुकुमारगुप्ता,नावाडीहथानाकेअनिसुनीलपांडेयमौजूदथे।