पांच मरीजों का आयुष्मान योजना के तहत इलाज

दुमका:प्रधानमंत्रीजनआरोग्ययोजनाआयुष्मानभारतकेतहतकोईभीपांचलाखरुपयातककाइलाजकिसीभीसूचीबद्धसरकारीयागैरसरकारीअस्पतालमेंकरासकताहै।बुधवारकोसदरअस्पतालदुमकामेंइसयोजनाकेतहतपांचमरीजभर्तीहुएऔर16चयनितलाभुकोंकेबीचगोल्डनकार्डजारीकियागया।जिलाकीशांतिमुर्मू,फूलमनीसोरेन,लैलाबीबी,जीतेंद्रकुमार,मतालसोरेनआयुष्मानयोजनाकेतहतनिश्शुल्कइलाजकेलिएभर्तीहुए।आयुष्मानमित्रआनंदमिस्त्री,अंकितपांडेयनेबतायाकिसभीकाइलाजचलरहाहै।इसकेलिएकिसीप्रकारकीराशिनहींचुकानीपड़ेगी।