न्यायालय ने उप्र सरकार से कहा : ताजमहल के दृष्टिपत्र में कुछ भी गोपनीय नहीं

नयीदिल्ली,29नवंबर(भाषा)उच्चतमन्यायालयनेबृहस्पतिवारकोउत्तरप्रदेशसरकारसेकहाकिदिल्लीस्थितयोजनाएवंवास्तुकलाविद्यालयद्वारातैयारकियेजारहेदृष्टिपत्रकोसार्वजनिककियाजानाचाहिए।न्यायमूर्तिमदनबीलोकुरकीअध्यक्षतावालीपीठनेकहा,‘‘इसबारेमेंकुछभीगोपनीयनहींहै।’’योजनातथावास्तुकलाविद्यालय,दिल्लीनेन्यायालयकोसूचितकियाकिवहउत्तरप्रदेशकेआगराशहरमेंताजमहलसुरक्षाएवंसंरक्षाकेलिएएकदृष्टिपत्रतैयारकरनेकीप्रक्रियामेंहै।उसनेकहाकियहकुछदिनमेंपूराकरलियाजायेगा।उसनेपीठसेकहाकियहदस्तावेजराज्यसरकारकोसौंपदियाजाएगा।केन्द्रकीओरसेअतिरिक्तसॉलिसिटरजनरलएएनएसनाडकर्णीनेपीठसेकहाकिताजमहलकेलिएधरोहरयोजनाकेप्रथमप्रारूपकोआठसप्ताहकेभीतरअंतिमरूपदियाजाएगा।यहप्रारूपयूनेस्कोकोसौंपाजानाहै।शीर्षअदालतने25सितंबरकोअपनेआदेशमेंउत्तरप्रदेशसरकारकेलिये17वींसदीकेइसप्राचीनस्मारककेसंरक्षणकेलियेदृष्टिपत्रपेशकरनेकीअवधि15नवंबरतकबढ़ादीथी।न्यायालयनेइसकेआस-पासकेएकहिस्सेको‘धरोहर’घोषितकरनेपरभीविचारकरनेकेलियेकहाथा।राज्यसरकारनेन्यायालयकेसूचितकियाथाकिदृष्टिपत्रयोजनातथावास्तुकलाविद्यालयतैयारकररहाहैऔरउसनेइसेअंतिमरूपदेनेकेलिये15नवंबरतककासमयदेनेकअनुरोधकियाथा।राज्यसरकारनेयहभीकहाथाकिपूरेशहरकोधरोहरघोषितकरनामुश्किलहोगालेकिनताजमहल,फतेहपुरसीकरीऔरआगराकिलास्थलोंकोशामिलकरतेहुयेकुछहिस्सेकोइसकेदायरेमेंलायाजासकताहै।न्यायालयविश्वप्रसिद्धताजमहलकोवायुप्रदूषणसेसंरक्षणकेलियेपर्यावरणविदअधिवक्तामहेशचन्द्रमेहताकीजनहितयाचिकापरसुनवाईकररहाथा।मेहताकाआरोपहैकिताजमहलकेआस-पासकाहरितक्षेत्रछोटाहोगयाहैऔरयमुनाकेमैदानीक्षेत्रकेभीतरऔरबाहरअतिक्रमणहोरहाहै।