मार्च के अंत तक धनराशि का करें पूर्ण उपयोग : डीएम

संवादसहयोगी,चम्पावत:जिलायोजनामेंजिनविभागोंद्वाराफरवरीअंतिमसप्ताहतक95प्रतिशतऔरमार्च15तकशतप्रतिशतधनराशिव्ययनहींकीजायेगीउनकोवार्षिकप्रविष्टिदेतेसमयउनकीचरित्रपंजिकामेंप्रतिकूलप्रविष्टिअंकितकरदीजाएगी।यहबातसोमवारकोजिलायोजनाकीप्रगतिकीसमीक्षाकरतेहुएडीएमडॉ.अहमदइकबालनेकही।

अर्थएवंसंख्याधिकारीएनबीबचखेतीनेबैठकमेंअवगतकरायाकिजिलायोजनांतर्गतशासनसेअवमुक्त2918लाखकेसापेक्षविभागोंकोशतप्रतिशतधनराशिअवमुक्तकीगईहै।उन्होंनेबतायाकिविभिन्नविभागोंद्वारा15फरवरीतक88प्रतिशततथाराज्ययोजनामेंअवमुक्तधनराशिकेसापेक्ष89.01प्रतिशतऔरकेन्द्रपुरोनिधानितयोजनामें91प्रतिशतकीधनराशिव्ययकरलीगईहै।उन्होंनेबतायाकिजिलायोजनामेंआयुर्वेदिक,प्राथमिकशिक्षा,माध्यमिकशिक्षा,नलकूपखण्ड,दुग्धविकास,सहकारिता,लघुउद्योग,खादीग्रामोद्योग,सेवायोजन,संस्कृतिविभागद्वाराशतप्रतिशततथासंख्या,खेलकूद,सूचना,युवाकल्याण,पर्यटन,मत्स्य,पशुपालन,सामुदायिकविकास,सिंचाई,लघुसिंचाई,वनवजलनिगमद्वारा92प्रतिशतधनराशिव्ययकीगईहै।शेषविभागोंद्वारा15फरवरीतक80प्रतिशतधनराशिव्ययकीगईहै।जिलाधिकारीनेकमव्ययकरनेवालेविभागोंकोसख्तचेतावनीदेतेहुएअवशेषधनराशिव्ययकरनेऔरकार्योमेंशिथिलताबरतनेवालेविभागोंपरकठोरकार्यवाहीअमलमेंलानेकेसख्तआदेशदिएहैं।