कार्रवाई से पहले कार्यशैली में कर लें सुधार : डीआइजी

जमुई।डीआइजीमनुमहाराजनेगुरुवारकोजिलेभरकेथानाध्यक्षोंसेस्पष्टशब्दोंमेंकहाकिकार्रवाईसेपहलेकार्यशैलीसुधारलें।डीआइजीथानेमेंलोकसुविधाएवंसंसाधनोंकेप्रबंधनकोलेकरसंवादकक्षमेंसमीक्षाबैठककररहेथे।

इसदौरानउन्होंनेदोदिनोंतकजमुईमेंप्रवासकरनेकीयोजनासेअवगतकरातेहुएथानाध्यक्षोंसेकहाकिदोसेतीनथानेकानिरीक्षणकरनेकीउनकीयोजनाहै।वहकभीकिसीवक्तथानेपहुंचकरवहांमौजूदव्यवस्थाओंकेप्रबंधनकीसमीक्षाऔरनिरीक्षणकरेंगे।डीआइजीमनुमहाराजजमुईयात्राकेक्रममेंसांप्रदायिकमामलोंकीभीसमीक्षाकी।इसदौरानसंबंधितअनुसंधानकर्ताकोमामलेकीगहनछानबीनसेलेकरशीघ्रनिष्पादनसुनिश्चितकरनेकाटास्कदिया।बैठकमेंथानेमेंउपलब्धसुविधाओंकीजानकारीली।साथहीशौचालय,पेयजल,दूरभाषतथालोगोंकोबैठनेसहितअन्यलोकसुविधाओंसेअवगतहुए।थानापहुंचनेवालेलोगोंसेरिश्तेप्रगाढ़करनेकोलेकरभीथानाध्यक्षोंकोआवश्यकनिर्देशदिए।बैठकमेंप्रभारीएसपीबीएमपी8केसमादेष्टाराकेशकुमार,एसडीपीओरामपुकारसिंह,मुख्यालयडीएसपीलालबाबूयादव,सदरथानाअध्यक्षराजेशशरण,खैराथानाध्यक्षसुदर्शनराम,लक्ष्मीपुरथानाध्यक्षसुभाषसिंह,सिकंदराथानाध्यक्षराजव‌र्द्धनकुमार,चकाईथानाध्यक्षचंदेश्वरपासवानसहितजिलेभरकेथानाध्यक्षवपुलिसनिरीक्षकमौजूदथे।गौरतलबहोकिथानेमेंलोकसुविधाओंसेलेकरअन्यप्रबंधनकेसाथ-साथथानाआनेवालेलोगोंएवंपुलिसअधिकारियोंकेबीचसमन्वयस्थापितकरनेकोलेकरग्रेजुएटपुलिसकर्मियोंकोहालहीमेंप्रबंधककेरूपमेंप्रतिनियुक्तकियागयाहै।

अबखबरोंकेसाथपायेंजॉबअलर्ट,जोक्स,शायरी,रेडियोऔरअन्यसर्विस,डाउनलोडकरेंजागरणएप