गोल्डेन कार्ड के तहत 302 लोगों का हो चुका है इलाज

अरवल।समाहरणालयकेसभागारमेंशुक्रवारकोजिलाधिकारीरविशंकरचौधरीकीअध्यक्षतामेंस्वास्थ्यविभागकीसमीक्षात्मकबैठकआयोजितकीगई।आयुष्मानभारतजनआरोग्ययोजनाकीसमीक्षाकेतहतयहबतायागयाकि16दिसंबरतक37हजार703लोगोंकागोल्डेनकार्डबनगयाहै।इसमेंसेअबतकएकहजार302लोगोंनेअपनाईलाजकराकरइसयोजनाकालाभउठायाहै।इसयोजनाकेतहतप्रतिवर्षकोईभीगोल्डेनकार्डधारीपांचलाखतकवार्षिकईलाजकरासकतेहैं।इसजिलेकापांचवर्षतककुलगोल्डेनकार्डबनानेकालक्ष्यतीनलाख18हजार705है,जबकिएकसालतीनमाहमेंअबतक37हजार703कार्डबनालियागयाहै।जिलाधिकारीद्वाराइसमेंतेजीलाकरलक्ष्यप्राप्तकरनेकानिर्देशदियागया।

सदरअस्पतालकेओपीडीमेंदवाकेभंडारणकेलक्ष्य71केविरूद्ध69प्रकारकीदवाउपलब्धहै।इसकेआईपीडीमें96केविरूद्ध88प्रकारकीदवाउपलब्धहै।सभीप्राथमिकस्वास्थ्यकेन्द्रोंमेंभीपर्याप्तमात्रामेंदवाउपलब्धरहनेकीबातकहीगई।परिवारनियोजनकेतहतइसवर्षअबतक73पुरूषोंकानसबंदीतथा1247महिलाओंकाबंध्याकरणकियागयाहै।इसमेंभीलक्ष्यप्राप्तकरनेकानिर्देशदियागया।जिलेकेसभीअस्पतालोंमेंनवंबरमाहमेंकुल1050महिलाओंकासामान्यप्रसवकरायागयाहै।इसप्रकारइसवर्षकुल6939महिलाओंकासामान्यप्रसवकरायागया।प्रसवकेबादबच्चाकोपोषकतत्वकेरूपमेंमांकादूधकमसेकमछहमाहतकदेतेरहनेसुझावदियाजाताहैतथासमयानुसारसभीमिजिल्सबच्चेंकोदेतेरहनाहै।मुख्यमंत्रीकन्याउत्थानयोजनाकेतहत816बच्चोंकेभुगतानकेलिएविभागकोभेजागयाहै,जोनिकटभविष्यमेंशीघ्रभुगतानहोजायेगा।जिलाधिकारीद्वाराउपस्थितसभीलोगोंकोरोगियोंकेप्रतिअपनेकर्तव्यएवंउतरदायित्वकोअच्छीतरहपालनकरनेकानिर्देशदियागया।बैठकमेंसिविलसर्जनडॉअरबिन्दकुमार,एसीएमओडॉजर्नादनप्रसाद,डीआईओडॉविद्याभूषणप्रसादकेसाथहीसभीप्रखंडकेप्रभारीचिकित्सापदाधिकारी,सभीप्रखंडस्वास्थ्यप्रबंधकएवंसभीप्रखंडसामुदायिकउत्प्रेरकउपस्थितथे।