गणतंत्र दिवस मनाने को लेकर बैठक

संवादसूत्र,हेरहंज:हेरहंजप्रखंडकार्यालयकेसभागारमेंशुक्रवारकोगणतंत्रदिवसमनानेकोलेकरबीडीओसंजययादवकीअध्यक्षतामेंबैठकआयोजितकीगई।इसमेंगणतंत्रदिवसधूमधाममनानेकोलेकरझंडोत्तोलनकेलिएसमयसारणीनिर्धारितकीगई।इसमौकेपरप्रमुखराजेश्वरीदेवी,थानाकेएसआईजानुकुमार,सीआरपीउफइंस्पेकटरजयशंकरपाठकसमेतकईलोगउपस्थितथे।