गली-नाली योजना का डीएम ने किया जांच

डीएमवडीडीसीनेसातनिश्चययोजनाकाकियाजांच

संवादसूत्र,कुमारखंड(मधेपुरा):प्रखंडकेपुरैनीपंचायतमेंमुख्यमंत्रीसातनिश्चययोजनाकेतहतनिर्मितगली-नालीनिर्माणकार्यकीजांचडीएमनवदीपशुक्लाएवंउपविकासआयुक्तमुकेशकुमारनेकिया।इसअवसरपरपुरैनीपंचायतकेवार्डसंख्यादोतथावार्डसंख्याछहमेंमुख्यमंत्रीसातनिश्चययोजनाकेतहत13लाख35हजार675रुपयेकीलगतसेनिर्मितपीसीसीढलाईएवंगली-नालीकेनिर्माणकार्यकेगुणवत्ताएवंतकनिकीजांचकिया।मौकेपरलोहियास्वच्छबिहारअभियानकेतहतनिर्मितमु.रब्बानऔरमु.गफ्फारकेदरवाजेपरनिर्मितशौचालयकानिरीक्षणकियातथागृहस्वामियोंसेखुलेकेबदलेशौचालयकेउपयोगकीजानकारीली।इसकेसाथहीलोगोंकोशौचालयकाउपयोगकरनेकीसलाहदिया।इसकेसाथहीडीएमनेटिकुलिया-रामनगरपथसेपुरैनीपंचायतमेंसरहदकीऔरजानेवालीकच्चीसड़ककोमिट्टीभराईकराकरकमसेकमअ‌र्द्धपक्कीकरणकरनेकेलिएकार्यक्रमपदाधिकारीअभिषेकआनंदऔरस्थानीयमुखियाखुर्शीदहयातकोमनरेगायोजनासेकरानेकोकहा।निरीक्षणकेक्रममेंवार्डसंख्याछहनिवासीदीपनारायणयादवनेश्रीनगरजानेकेलिएआठकिलोमीटरकीदूरीतयकरनेकीबातकहतेहुएगांवकेपाससेगुजरनेवालीमृतप्रायहुएकोसीपरियोजनाकेछहपरसड़कनिर्माणकराकरपहुंचपथनिर्माणकीमांगकिया।मौकेपरजिलापदाधिकारीनेवार्षिककार्ययोजनामेंलेकरसड़कनिर्माणकीप्रक्रियाआरम्भकरनेकाआदेशदिया।इसअवसरपरकार्यपालकअभियंतानित्यानंदचौधरी,प्रखंडविकासपदाधिकारीनवीनकुमार¨सहा,पंचायतराजपदाधिकारीचंदनकुमार,कार्यक्रमपदाधिकारीअभिषेकआनंद,कनीयअभियंतासंजयकुमार,पीकेप्रवीण,लोहियास्वच्छबिहारअभियानकेप्रखंडसमन्वयक,राजकुमार,वरीयप्रशिक्षकपप्पूकुमार,मुखियाखुर्शीदहयात,पंचायतसचिवमु.शहाबुदीन,तकनीकीसहायकआशीषकुमार,फुलेश्वरयादव,प्रेमशंकरयादव,बलरामयादव,वार्डसदस्यसफीनाखातून,रूनादेवीसमेतअन्यलोगमौजूदथे।