दम तोड़ रही मिनी पेयजलापूर्ति योजना

जमुई।चकाईप्रखंडकेरामचन्द्रडीहगांवमेंमिनीपेयजलापूर्तियोजनाकेतहतघरोंमेंपेयजलपहुंचानेकीयोजनाप्रारंभहोनेकेदोसालबादहीदमतोड़नेलगीहै।जिससेस्थानीयलोगोंकोपेयजलसंकटकासामनाकरनापड़रहाहै।

रामचन्द्रडीहगांवमेंलोकस्वास्थ्यप्रमंडलद्वारालाखोंकीलागतसेसौरऊर्जाआधारितमोटरपंपकेसाथमिनीपाइपजलापूर्तियोजनाकेतहतप्लांटलगायागयाथा।स्थानीयनिवासीअंगराजराय,गिरधरप्रसाद,शिवपूजनसहाय,मनोजसिन्हा,जीवनसिन्हा,दीपकसिन्हा,बंसतराय,सत्यनारयणरायआदिनेबतायाकियोजनाकेक्रियान्वयनमेंअनियमिततातथाक्षमतासेज्यादाकनेक्शनदेनेकेकारणयोजनाकालाभलोगोंकोनहींमिलपारहाहै।इसकेसाथहीप्लांटमेंदेखरेखकेलिएनियुक्तकर्मीकोकाफीसमयसेमजदूरीनहींदेनेकेकारणरखरखावकेअभावमेंस्थितिऔरभीबदतरहोगईहै।ग्रामीणोंनेबतायाकिकनेक्शनदेनेकेदौरानकार्यरतमजदूरोंद्वारामानककेअनुसारकार्यनहींकरनेकेकारणअधिकांशनलतकपानीनहींपहुंचपारहाहै।कुछनलमेंपानीपहुंचभीरहाहैतोपाइपऔरटंकीमेंगड़बड़ीकेकारणपानीखेतोंऔरसड़कोंपरबहकरबर्बादहोरहाहै।ग्रामीणोंनेडीएमसेयोजनामेंसुधारकरानेकीमांगकीहै।

जानकारीमिलीहै।शीघ्रहीइसकीजांचकराईजाएगी।जहांभीगड़बड़ीहोगीउसेठीककराकरलोगोंतकपेयजलपहुंचायाजाएगा।

-रविकुमार,कनीयअभियंता,पीएचईडीविभाग,चकाई।