औचक निरीक्षण के दौरान थाना में खड़े वाहनों की विस्तृत रिपोर्ट देने के एसपी ने दिए निर्देश

संवादसूत्र,बेरी:बुधवारकोपुलिसअधीक्षकवसीमअकरमबुधवारसायंअचानकथानाबेरीपहुंचे।जहांउन्होंनेथानापरिसरकाऔचकनिरीक्षणकिया।निरीक्षणकेदौरानएसपीवसीमअकरमकेसाथसहायकपुलिसअधीक्षकबादलीअमितयशवर्धन,थानाप्रबंधकबेरीउपनिरीक्षकसुन्दरपालतथाप्रवाचकसहायकउपनिरीक्षककुलदीपसिंहवअन्यजवानमौजूदरहे।उन्होंनेथानाकेएमएचसीकक्ष,रिकार्डरूमतथाशस्त्रागारमेंरखेंअसलाहइत्यादिकीबारीकीसेजांचकी।निरीक्षणकेदौरानउन्होंनेथानामेंएसएचओकार्यालयसहितथानाकेमालखाना,कंप्यूटरकक्षतथावायरलैसकक्षकाभीनिरीक्षणकिया।निरीक्षणकरतेहुएउन्होंनेथानाप्रबंधककोथानामेंसाफसफाईएवंस्वच्छताकाविशेषध्यानरखनेकेनिर्देशदिए।मालखानेकानिरीक्षणकरतेहुएउन्होंनेमालमुकदमातथाथानामेंखड़ेपुरानेतथापुलिसकब्जेमेंलिएगएवाहनोंकेमामलोंकापूर्णविवरणदेनेतथामामलोंकाजल्दसेजल्दनिपटाराकरनेकेदिशानिर्देशदिए।थानामेंस्थितरिहायशीक्वार्टरोंकानिरीक्षणकरतेहुएउन्होंनेबिजली,पानी,सीवरलाइनवअन्यव्यवस्थाओंकोदुरुस्तकरवानेकेनिर्देशदिए।उन्होंनेथानाकेप्रांगणमेंपड़ेअनावश्यकसामानतथाकूड़ाकरकटकोतुरंतहटानेकेनिर्देशदिए।उन्होंनेथानाप्रबंधककोनिर्देशदेतेहुएकहाकिथानामेंकोईभीकार्यलंबितनहींरहनाचाहिए।सभीकार्यसमयअनुसारपूर्णकिएजाएं।थानामेंस्थितअनुसंधानकर्ताओंकेकक्षवपुलिसजवानोंकेरहनसहनइत्यादिकीव्यवस्थाओंकाजायजालेतेहुएआवश्यकदिशानिर्देशदिए।उन्होंनेथानापरिसरमेंविशेषरूपसेसाफसफाईवस्वच्छताकेसंबंधमेंकड़ेदिशानिर्देशदिए।उन्होंनेकहाकिसभीअपनीड्यूटीनिष्ठापूर्वककरें।जनहितकेकिसीभीकार्यमेंअनावश्यकअविलंबनाकियाजाए।आमजनकीभलाईकेलिएहमेशातत्पररहनेकेसंबंधमेंनिर्देशदिए।बॉक्स:अचानकथानाबेरीमेंपहुंचेपुलिसअधीक्षकवसीमअकरमनेथानापरिसरकानिरीक्षणकरतेहुएव्यवस्थाओंसंबंधीआवश्यकदिशानिर्देशकिए।उन्होंनेथानाभवन,फर्नीचरवअन्यआवश्यकसाजोसामानकेरखरखाव,साफसफाईतथाव्यवस्थाओंकेदुरुस्तसंचालनकेसंबंधमेंथानाप्रबंधककोकड़ेदिशा-निर्देशदिए।